Tea Presso 茶包(訂品)

烤茶(訂品)
烤茶(訂品)
鮮沖茶機 Tea Presso 03640101
Q'TY:8g*100入 * 5包/箱
玄米玉露(訂品)
玄米玉露(訂品)
鮮沖茶機 Tea Presso 03640104
Q'TY:8g*100入 * 5包/箱
錫蘭紅茶(訂品)
錫蘭紅茶(訂品)
鮮沖茶機 Tea Presso 03640105
Q'TY:8g*100入 * 10包/箱
茶花綠茶(訂品)
茶花綠茶(訂品)
鮮沖茶機 Tea Presso 03640106
Q'TY:8g*100入 * 5包/箱
高冷冰茶(訂品)
高冷冰茶(訂品)
鮮沖茶機 Tea Presso 03640108
Q'TY:9g*100入 * 5包/箱
888青茶(訂品)
888青茶(訂品)
鮮沖茶機 Tea Presso 03640110
Q'TY:9g*100入 * 10包/箱
伯爵紅茶(訂品)
伯爵紅茶(訂品)
鮮沖茶機 Tea Presso 03640111
Q'TY:9g*100入 * 10包/箱
烏龍綠茶(訂品)
烏龍綠茶(訂品)
鮮沖茶機 Tea Presso 03640114
Q'TY:10g*100入 * 5包/箱
凍頂烏龍(訂品)
凍頂烏龍(訂品)
鮮沖茶機 Tea Presso 03640113
Q'TY:10g*100入 * 5包/箱